Sundae Dish
Click to enlarge

Sundae Dish Sundae Dish

  • CAP : 6 oz / 178 ml - DIMS : H: 5"; T: 4.6"; B: 2.75"
  • Carton quantity : 2 dz
  • CAP : 6 oz / 178 ml - DIMS : H: 5"; T: 4.6"; B: 2.75"
  • Carton quantity : 2 dz
  • Vendor: Browne SKU: PG51078 Categories: Sundae Dishes, Tags: desserts, dish, ice cream, sundae, sundae dishes,
  • CAP : 6 oz / 178 ml - DIMS : H: 5"; T: 4.6"; B: 2.75"
  • Carton quantity : 2 dz
  • CAP : 6 oz / 178 ml - DIMS : H: 5"; T: 4.6"; B: 2.75"
  • Carton quantity : 2 dz