Sundae Dish
Click to enlarge

Sundae Dish Sundae Dish

  • CAP : 0 - DIMS : H: 3.25"; T: 3.9"; B: 2.5"
  • Carton quantity : 2 dz
  • CAP : 0 - DIMS : H: 3.25"; T: 3.9"; B: 2.5"
  • Carton quantity : 2 dz
  • Vendor: Browne SKU: PG41016 Categories: Sundae Dishes, Tags: desserts, dish, ice cream, sundae, sundae dishes,
  • CAP : 0 - DIMS : H: 3.25"; T: 3.9"; B: 2.5"
  • Carton quantity : 2 dz
  • CAP : 0 - DIMS : H: 3.25"; T: 3.9"; B: 2.5"
  • Carton quantity : 2 dz